Steenwijk Vestingstad

Beleidsplan Club 500 Steenwijk

Missie:
Het promoten van de historische binnenstad van Steenwijk, waarbij de onderlinge banden van de deelnemers van Club 500 Steenwijk versterkt worden.

Doel:
Ondersteunen en bevorderen van promotionele activiteiten in de historische binnenstad van Steenwijk op onder meer sportief-, recreatief- en/of cultureel terrein met tot doel het promoten van de historische binnenstad van Steenwijk.

Hoe wordt dit doel bereikt:
Club 500 Steenwijk wil met zoveel mogelijk deelnemers die elk € 500,00 bijdragen een “subsidiepot” creëren, welke wordt aangewend om bovenstaande missie en doel te bereiken. Deelnemers zijn ondernemers die het belang van een levendige binnenstad ondersteunen, waarbij de onderlinge band van deze ondernemers versterkt wordt door maximaal 25% van hun bijdrage te gebruiken voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten waaraan de deelnemers kunnen deelnemen.

De inleg wordt grotendeels gebruikt voor het subsidiëren van door derden georganiseerde activiteiten, welke door het bestuur van Club 500 Steenwijk worden getoetst en toegewezen.

Voorwaarden voor een subsidie aanvraag:

  1. De te organiseren activiteit dient plaats te vinden in de historische binnenstad van Steenwijk. (Historische binnenstad is het gebied binnen de stadswallen van de stad Steenwijk)
  2. De activiteit moet voldoen aan de doelstelling van Club 500 Steenwijk namelijk; “Promotie van de binnenstad van Steenwijk”.
  3. De aanvraag dient onderbouwd te zijn met een begroting van het te organiseren evenement.
  4. Jaarlijks terugkerende activiteiten dienen elk jaar een nieuwe subsidieaanvraag te doen waarbij het ontvangen van subsidie in voorgaande jaren geen rechten geeft voor komende jaren.
  5. Aanvragen dienen minimaal 4 maanden voor aanvang van de activiteit bij het secretariaat van Club 500 Steenwijk te zijn ontvangen.
  6. In principe worden alleen activiteiten gesubsidieerd die geen commercieel gewin hebben.
  7. Na toewijzing van een subsidie dient de ontvanger Club 500 Steenwijk te noemen, c.q. het logo van Club 500 Steenwijk te vermelden op/in alle uitingen die voor het organiseren van de activiteit wordt gedaan. Op een eventuele website wordt een link naar Club 500 Steenwijk geplaatst.
  8. Tijdens de activiteit krijgt Club 500 Steenwijk na toewijzing van een subsidiebedrag de mogelijkheid Club 500 Steenwijk te promoten middels banners, spandoeken, vlaggen o.i.d.
  9. Club 500 Steenwijk krijgt de mogelijkheid een netwerkactiviteit (voor deelnemers van Club 500 Steenwijk) te koppelen aan het te organiseren evenement.

Subsidie toewijzing:
Na ontvangst van een volledige aanvraag zal het bestuur van Club 500 Steenwijk binnen 4 weken na ontvangst, mede op basis van toetsing van bovenstaande voorwaarden, een beslissing nemen over het wel of niet toewijzen van een subsidiebedrag en de hoogte van het eventueel toe te kennen bedrag. Dit zal te allen tijden schriftelijk worden gemeld aan de aanvrager.

Toewijzing en verdeling van het beschikbare budget is mede afhankelijk van het aantal aanvragen en de eerder toegewezen subsidies voor andere activiteiten.

Het beschikbaar gestelde bedrag wordt maximaal 1 week na afloop van de activiteit uitgekeerd.

Netwerkactiviteiten:
Een aantal keren per jaar wordt er een netwerkactiviteit georganiseerd welke tot doel hebben de onderlinge band van de deelnemers van Club 500 Steenwijk te versterken. Voor de organisatie van deze netwerkactiviteiten wordt maximaal 25% van de inkomsten van Club 500 Steenwijk aangewend.

Verantwoording:
1x per jaar ontvangen alle deelnemers van Club 500 Steenwijk een kort financieel overzicht met daarin een overzicht van inkomsten, gesubsidieerde activiteiten, kosten van netwerkactiviteiten en eventuele andere voorzieningen.

Steenwijk, 3 maart 2012

Inloggen